Martijn van Vulpen

Default Image

Van zijtak tussen Tzummarum en Franeker is tussen Tzummarum en de A31 vrijwel niets meer terug te vinden. Het traject kent slechts één stopplaats. Het haltegebouw van Dongjum is bewaard gebleven. Ondanks de uitbreiding van Franeker sinds de sluiting van de NFLS-lijn in 1936 is het oude tracé nog goed terug te volgen. Het oude baanvak vormt twee kilometer lang een groenstrook door de stad. Op het tracé ligt een wandelpad met de naam Dreeslaan. In het pad liggen zelfs nog twee voormalige spoorbruggen. Bij de grootste van de twee, de hoge brug over de Sexbierumer Vaart, zijn zelfs de originele brugliggers bewaard gebleven. Aan het eind van het pad staat het voormalige stationsgebouw Franeker Halte.

Het voormalige stationsgebouw Franeker Halte in de winter van 2001.

De Noord-Friesche Locaalspoorweg-Maatschappij opent in 1901 de spoorlijn Leeuwarden - Metslawier. Twaalf jaar later verlengt de NFLS de lijn met bijna vijf kilometer tot Anjum. De spoorlijn en trein krijgen in de volksmond de bijnaam It Dockumer Lokaeltsje. De lokaallijn van 47 kilometer kent bijna twintig stations en haltes. Ondanks dat het reizigersvervoer in 1936 is opgeheven, blijven diverse stations- en haltegebouwen bewaard. Ook het oude spoorwegtracé dat eind jaren '70 grotendeels is opgebroken, is vooral bij de woonkernen op diverse plekken in het landschap te herkennen.

In aansluiting op de spoorlijn van Leeuwarden via Stiens en Dokkum naar Metslawier legt de Noord-Friesche Lokaalspoorweg-Maatschappij vanuit Stiens een spoorlijn naar Harlingen en Franeker aan. Het baanvak Stiens - Tzummarum is in december 1902 gereed. In de jaren daarna bereikt de NFLS ook Harlingen en Franeker. De komst van de autobus en vrachtwagen zorgt er ook in het noorden van Friesland voor dat de lokaallijnen al snel zeer onrendabel zijn. Het reizigersvervoer op de westelijke tak verdwijnt halverwege de jaren '30 en na de Tweede Wereldoorlog is alleen nog het baanvak Stiens - Tzummarum in gebruik voor het goederenvervoer. Goederentreinen bedienen vanaf 1939 via een nieuwe verbindingsbaan bij Minnertsga tevens de voormalige NTM-lijn naar Beetgumermolen.